Individuell behandling. När ”Klient AB” inte får betalt så anlitas NIFAB eftersom det är viktigt att varje kredit får individuell behandling. Resultatet av åtgärderna har en avgörande betydelse för ”Klient”. Det krävs en snabb analys för att rätt åtgärder skall sättas in.
Vi gör alltid denna analys och varje kredit behandlas individuellt, varje fordran är ju en unik kundrelation.
Genom vårt nätverk över hela Sverige, London och Frankrike kan vi erbjuda personlig bearbetning av gäldenären för att uppnå bästa möjliga resultat- både ekonomiskt och mänskligt.


Förhandlingar, exekutiva åtgärder och inställelse i rätten. Bostadsfinansiering är ”Bostadskredit ABs” specialitet. Att hjälpa människor till ett bra boende för ett vettigt pris. Samtidigt betyder detta utlåning av betydande belopp, hantering av säkerheter och åtaganden över långa tidsperioder.
Obeståndsjuridik och fastighetsrätt är komplexa områden som ställer stora krav på kunskap, erfarenhet och psykologi. Ett indrivningsärende kan vara att hantera en besvärlig familjesituation som kräver mänsklig förståelse och kompetent personal.
Att kunna driva ett ärende med rätt åtgärder för ett snabbt resultat trots väntetider i rättssystemet ser våra jurister som en utmaning.


Detektivarbete och registerforskning. Att låna ut pengar idag kräver god kännedom om låntagaren och säkerheten samt god insikt i kreditgivningens regelverk. ”Finans o Leasing AB” gör dagligen kreditbedömningar som avgör om affären skall genomföras eller ej. När en affär inte blir så bra som bedömningen avsåg, lämnas ärendet över till NIFAB.
Vi lägger stor vikt vid kontroll av personer och bolag via tillgängliga register. Att ta reda på var personer eller objekt befinner sig är vår specialitet. Noggranna analyser på kontoret och på fältet är nyckeln till framgång i varje enskilt ärende. Detta detektivarbete och engagemang är avgörande för resultatet och kvaliteten i handläggningen.


Bevakning av avskrivna fordringar. Med kreditgivning följer risker. Krediten kan inte fullföljas, indrivningsåtgärder leder inte till fullgott resultat och fordran eller del av fordran måste skrivas av.
”Finans AB” vet att med professionell hantering så kan även en avskriven fordran med tiden ge bra resultat. Det krävs dock kontinuerlig bevakning, mycket detektivarbete och goda förhandlare för att uppnå detta.
Vi har mångårig erfarenhet, speciella system och goda förhandlare som ofta ger ett bra resultat vid långtidsbevakning av fordringar.


Fastighets- och projektutveckling. Kvalificerad rådgivning genom hela processen.
Vi genomför med egen personal projektledning av bygg- och fastighetsprojekt i Sverige, London och Frankrike. På ett effektivt sätt hjälper vi dessutom till med analys, värdering, besiktningar, förvaltning, uthyrning och avtalsskrivning.